Om tilbudet

Sørlandet Krisesenter drifter 3 sentre på vegne av 17 kommuner i Agder med Kristiansand som vertskommune. Sentrene er døgnåpne hele året. Alle ligger i Kristiansand kommune i god avstand fra hverandre:

Krisesenter for kvinner – telefon 38 10 22 00 

Krisesenter for menn – telefon 913 66 524 

Krisesenter for kvinner i aktiv rus – telefon 38 10 22 00

Krisesentrene gir tilbud om samtale på telefon, samtale ved oppmøte og midlertidig botilbud. Tilbudene er gratis og gjelder for alle personer som er eller har vært utsatt for vold i nær relasjon eller utsatt for voldtekt / seksuell krenkelse. På krisesenteret for kvinner og menn kan du ta med deg barna dine (se Barn på krisesenteret). På krisesenteret for rusaktive kvinner kan ikke barn følge med.

Vi tilbyr undervisning og veiledning til hjelpeapparatet, skoler og publikum.

Få hjelpen du trenger

Et trygt og sikkert oppholdssted
Individuelle samtaler
Hjelp til å bearbeide voldsopplevelsene
Informasjon om dine rettigheter og muligheter
Hjelp til å kontakte det offentlige hjelpeapparatet eller andre instanser
Støtte og praktisk hjelp
Råd og veiledning vedrørende din situasjon
Bistand og følge til offentlige etater / andre hjelpere ved behov

Nødtelefon

Hvis du har behov for å snakke med noen om volden du er utsatt for kan du ringe krisesenteret. Vi svarer telefonen hele døgnet året rundt.

Dagtilbud

Dersom du har behov for å komme til samtale må du på forhånd gjøre en avtale på telefonen. Du kan gjerne ta med deg en støtteperson når du møter til samtale hos oss. Krisesentrene for kvinner og menn har hemmelig adresse. Du vil få oppgitt møtested når du ringer. Alle sentrene er trygge og sikre oppholdssteder.

Når du kommer til senteret vil du få en individuell samtale der vi sammen kartlegger hva du har behov for. Du kan gjøre avtale om flere samtaler hvis du ønsker det. I våre møter snakker vi om volden du opplever eller har erfart tidligere, hvilke konsekvenser og påvirkning denne livssituasjonen kan ha for deg, og hva du eventuelt kan gjøre for å få en bedre hverdag. Du får anledning til å bearbeide voldsopplevelsene, råd og veiledning fra kvalifiserte ansatte, informasjon om dine rettigheter og muligheter, og hjelp til å kontakte det offentlige hjelpeapparatet eller andre instanser. Hvis du har behov for tolketjeneste bruker vi tolk, enten ved oppmøte eller via telefon. Du kan også benytte vår advokatvakt, som har kontortid hos oss noen timer i uka. Advokaten – telefon 41 61 68 99 – gir juridisk veiledning i saker som angår voldssaken og livssituasjonen din.

Bilde av barn

Botilbud

Hvis du ikke kan bo i eget hjem fordi du er utsatt for vold, kan du søke beskyttelse på krisesenteret for en periode. Botilbudet er midlertidig og lengden på oppholdet tilpasses den enkelte beboer.

Sørlandet Krisesenter er ikke en institusjon. Senteret fungerer som et bokollektiv der du tar del i husarbeidet og andre gjøremål sammen med andre beboere. Hver uke holder vi husmøter der du kan melde behov og ønsker som angår bofellesskapet. Som regel får hver familie / beboer sitt eget rom med bad. Kjøkken, vaskerom, stuer, aktivitetsrom, lekerom, trimrom og ungdomsrom deles med de andre beboerne. Du må kjøpe og tilberede din egen mat med unntak av måltider som tilbys når vi har miljøaktiviteter. Alle sosiale aktiviteter som arrangeres ukentlig for voksne og barn dekkes økonomisk av krisesenteret.

Vi ønsker at du skal oppleve krisesenteret så nært opptil et hjem som mulig. Du regulerer hverdagen selv ved å opprettholde dine vanlige gjøremål utfra individuelle behov og risikovurderinger. Du kan komme og gå som du vil, men av sikkerhetshensyn må vi registrere når du forlater huset, og når du kommer tilbake.  Sammen med ansatte og eventuelt politiet kan du kartlegge din situasjon i forhold til din sikkerhet, og vurdere hvilke forhåndsregler som kan være nødvendige å ta. Hver uke og ellers ved behov får du tilbud om individuell samtale. Du bestemmer selv over eget liv og de valgene du tar. Du har ansvar for deg selv og dine barn. Krisesenteret har egne rettigheter for barn som er tilpasset deres særskilte behov (se Barn på Krisesenteret). Ukentlig holder vi mødregruppe der foreldreveiledning er i fokus. Vi tar opp tema «hvordan være en god forelder for barn som har opplevd vold».

Etter oppholdet på krisesenteret kan du få videre oppfølging ved å komme til dagsamtaler hvis du har behov for det. Du kan også fortsette å gå i mødregruppa hvis du ønsker det.   

Taushetsplikt

Alle brukere har rett til anonymitet. Ledelsen skal imidlertid vite hvem alle på senteret er. Krisesenterets ansatte plikter å ivareta brukeres konfidensialitet og rett til personvern, og skal håndtere taushetsplikten profesjonelt. I saker der vi er alvorlig bekymret for brukeres liv og helse har vi avvergeplikt til politi / nødetater. Vi har også meldeplikt / opplysningsplikt til Barneverntjenesten der det foreligger mistanke om omsorgssvikt overfor barn.

Andre hjelpetilbud

Volinjen.no
Hjelpelinje for deg som opplever vold/overgrep i nær relasjon

hvorlite.no
Hvor lite skal du finne deg i?

dinutvei.no
Nasjonal veiviser ved vold og overgrep

rosa-help.no
Tilbyr bistand til personer utsatt for menneskehandel

dixi.no
Ressurssenter mot voldtekt

nkvts.no
Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress