Barn på krisesenteret

Å leve i en familie hvor det utøves vold, skader og skremmer barn. Vi vet at det er like farlig for barn å oppleve at vold utøves mot en forelder, som selv å utsettes for direkte vold. Barn som lever med vold i familien har økt risiko for å utvikle angst, depresjon, symptom på alvorlig traumatisering, lærevansker og atferdsvansker. Mange kjenner smerte og avmakt.

Med fokus på individuelle behov

Barn har egne rettigheter på krisesenteret. De blir sett på som selvstendige brukere, med individuelle behov, som vi prøver å møte med støtte fra ansatte i samarbeid med forelderen. Vi har barnefaglige ansvarlige som har som hovedoppgave å se til at barna på senteret har en så god livskvalitet som mulig, utfra den situasjonen de er i. De skal få den oppfølgingen de har behov for, og så snart som mulig ønsker vi at barn skal kunne fortsette i barnehage og skole.

Barn skal få gode opplevelser i den tiden de bor på krisesenteret. Ukentlig arrangeres ulike aktiviteter for barna der de voksne deltar. Gjennom samtaler, lek og moro ønsker vi å fremme god foreldre / barn relasjon.

Barnets forelder er den som har ansvar for barnet og bestemmer over dets hverdag. Det er viktig at barna får støtte på at de voksne tar gode valg på deres vegne. Barna skal få opplevelsen av trygge voksne. De skal bli sett, hørt og ivaretatt. Klikk her for lese mer i brosjyren som omhandler voldsutsatte barn.

Informasjonsfilmer