Andre hjelpetilbud

volinjen.no
Hjelpelinje for deg som opplever vold/overgrep i nær relasjon

hvorlite.no
Hvor lite skal du finne deg i?

dinutvei.no
Nasjonal veiviser ved vold og overgrep

krisesenter.com
En organisasjon for krisesentre i Norge

noksentrene.no
NOK lavterskeltilbud for seksuelle overgrep

a-larm.no
Gratis tilbud til brukere og pårørende som sliter med rusproblematikk

hjelptilhjelp.no
Nettportal for psykisk helse

bufdir.no
Om tvangsekteksap og æresrelatert vold (BUFDIR)

sshf.no
Overgrepsmottaket, Kristiansand

kirkensbymisjon.no
Kirkens Bymisjon er en åpen og inkluderende ideell organisasjon

sanitetskvinnene.no
Barn skal få en trygg og inkluderende oppvekst og eldre en god alderdom.

prosenteret.no
Informasjonstjeneste om prostitusjon

rosa-help.no
Tilbyr bistand til personer utsatt for menneskehandel

dixi.no
Ressurssenter mot voldtekt

nkvts.no
Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress

snakkemedbarn.no
Samtalehjelp til deg som er bekymret for et barn

rustelefonen.no
Informajonstjeneste om rusproblematikk

ung.no
Det offentliges informasjonskanal for ungdom

atv-stiftelsen.no
Stiftelsen Alternativ til vold

rvts.no
Regionalt ressurssenter om vold og traumatisk stress

mentalhelse.no
For de med psykiske helseproblemer, pårørende og andre interesserte.

rodekorstelefonen.no
om tvangsekteskap, negativ sosial kontroll og kjønnslemlestelse

reddbarna.no
Barnekonvensjonen er barnas lov, der står alle barns rettigheter samlet

ftpn.no
Forbundet for transpersoner i Norge

foreningenfri.no
Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold