Hva er vold i nær relasjon?

Er du redd for partneren din eller for andre i din nærhet?
Blir du slått, lugget, sparket, dyttet, holdt fast, stengt ute eller inne, tatt kvelertak på, voldtatt eller utsatt for seksuelt misbruk?
Blir du kontrollert, krenket eller ydmyket?
Blir du fortalt hvor lite du er verdt, truet, utskjelt, kritisert eller latterliggjort?
Opplever du å miste retten til å være sammen med familie og venner, miste retten til å bruke egne penger, at tingene dine blir ødelagt?
Føler du skam og skyld over den situasjonen du er i? 
Hvem kan være i nære relasjon?
Det kan være nåværende eller tidligere ektefelle, samboer eller partner, uansett samlivsform. Det kan også være familie og slekt, medlemmer av samme husstand, eller personer som har omsorg for den utsatte.

Hvis du kjenner deg igjen i noe av dette er det grunn til å tro at du er utsatt for mishandling.

Vold i nær relasjon har ofte pågått over tid, volden kan skje med ujevne mellomrom, men er alltid tilstede som en underliggende trussel. Den vil vanligvis øke i hyppighet og alvorlighetsgrad. Det å være utsatt for vold er traumatisk og kan få alvorlige følger. Personer som blir mishandlet kan utvikle kronisk sykdom og emosjonelle symptomer, i tillegg til skader som oppstår akutt i forbindelse med fysisk og seksuell vold. Ikke all vold fører til fysisk skade eller setter synlige spor. Depresjon, posttraumatisk stresslidelse, angst, selvmordstanker og rusmisbruk er også dokumenterte helseutfordringer som følge av partnervold.       

Alle har rett til et liv uten vold. All bruk av vold er forbudt ved lov.
Det er like straffbart om det skjer i hjemmet som ute.

Volden kan foregå på ulike måter:

Fysisk vold Handlinger som forårsaker fysisk skade, smerte eller hindrer din bevegelsesfrihet.
Psykisk vold Ord, kroppsspråk og stemmebruk som krenker, truer og kontrollerer deg. Bilder eller utsagn av psykisk eller seksuell karakter som publiseres via internett, er også vold.
Seksuell vold Seksuelle overgrep mot voksne omfatter voldtekt, uønsket seksuell kontakt når personen er beruset eller bevisstløs, å bli utsatt for ufrivillig beføling av kjønnsorgan, å bli presset til seksuelle handlinger og andre former for seksuelle krenkelser. Seksuelle overgrep kan også være basert på misbruk av overmakts forholdet som preger relasjonen.
Kjærestevold Intimt romantisk forhold som innebærer alt fra seksuelle forhold mellom venner, dating og kjærester. Spesielt unge er utsatt for kjærestevold.
Latent vold Å leve i frykt for at volden skal gjenta seg er like helseskadelig som konkrete voldshandlinger.
Materiell vold Handlinger som er rettet mot gjenstander eller inventar der hensikten er å ødelegge noe du er glad i eller forringe noe som er verdifullt for deg.
Økonomisk vold Den ene partneren nektes å ha kontroll over egen eller felles økonomi.
Vold i oppdragelsesøyemed Fysisk og psykisk avstraffelse som en del av oppdragelsen for å endre adferden til barn og unge.
Digital vold Trusler og trakassering via meldinger, overvåking og kontroll via mobiltelefon eller sosiale medier, eller stygge meldinger postet på nett. Innbefatter også trusler, trakassering og seksuelle overgrep som følge av kontakt etablert på nett.
Negativ sosial kontroll Ulike former for oppsyn, press, trusler og tvang som utøves for å sikre at enkeltpersoner lever i tråd med familien eller gruppens normer og verdier.
Tvangsekteskap Et ekteskap der minst en av ektefellene har samtykket til ekteskap etter sterkt press, trusler eller annen psykisk eller fysisk vold.
Kjønnslemlestelse Innebærer delvis eller fullstendig fjerning av de ytre kvinnelige kjønnsorganer eller annen skade på kvinners kjønnsorganer uten medisinsk begrunnelse.

Hjelp til å forstå om det er vold

Det er mange som bruker tid på å erkjenne for seg selv at det er vold de blir eller har blitt utsatt for. Det kan være vanskelig å forstå situasjonen når du er midt oppe i den. Selv om du er usikker på om det er vold du opplever, kan du ta kontakt med Sørlandet Krisesenter eller andre i hjelpeapparatet. Å snakke om det kan hjelpe deg til å sette ord på tanker og følelser. Du kan også snakke med noen du kjenner om det som har skjedd. Mange synes det er vanskelig å snakke med noen om det de er utsatt for fordi de føler at det er deres egen skyld. Det er viktig å vite at dette er en vanlig følelse å ha, at det aldri er den som blir utsatt for vold som er skyldig, men at det er den som utøver volden som er ansvarlig. At det er lenge siden du opplevde vold må ikke stoppe deg fra å oppsøke hjelp hvis det fortsatt plager deg.

«Vold er enhver handling rettet mot en annen person, som gjennom at denne handlingen skader, smerter, skremmer eller krenker, får denne personen til å gjøre noe mot sin vilje eller å slutte å gjøre noe den vil»

(Per Isdal, 2000)