Om tilbudet

Nødtelefon – Samtaletilbud på dagtid – Botilbud

Er du utsatt for vold i nær relasjon gir vi tilbud om samtaler på telefon og ved oppmøte. Vi har hemmelig adresse, og det er derfor fint om du tar kontakt på forhånd for å avtale tid og møtested. Dersom du har behov for beskyttelse kan du og eventuelt barna dine bo på Krisesenteret en periode mens du får hjelp til å komme videre med livet ditt. Alle sentrene har døgnåpent hele året.

Vest-Agder Krisesenter er ikke en institusjon. Botilbudet fungerer som et bofellesskap der du tar del i husarbeid sammen med andre beboere. Det er gratis å bo på krisesenteret, men du må kjøpe og tilberede din egen mat. Unntak er måltider som tilbys når vi har miljøaktiviteter. Alle sosiale aktiviteter som arrangeres ukentlig for voksne og barn, dekkes økonomisk av krisesenteret. Hver uke holder vi husmøter der du kan melde behov og ønsker som angår bofellesskapet. Som regel får hver familie eget rom med bad. Sentrene har flere fellesrom som benyttes til aktiviteter for voksne og barn. Vi ønsker at Krisesenteret skal oppleves å være så nært opptil et hjem som mulig. Du regulerer hverdagen selv ved å opprettholde dine vanlige gjøremål utfra individuelle behov og sikkerhetsvurderinger. Du bestemmer selv over eget liv og de valgene du tar. Du har ansvar for deg og dine eventuelle barn. Du har rett til å være anonyme overfor andre beboere og senterets medarbeidere. Ledelsen skal imidlertid vite hvem alle på senteret er.

DU ER SELV DIN VIKTIGSTE RESSURS

Krisesenterets ansatte plikter å ivareta brukeres konfidensialitet og rett til personvern, og skal håndtere taushetsplikten profesjonelt. I saker der vi er alvorlig bekymret for brukeres liv og helse har vi avvergeplikt til politiet / nødetater. Vi har også meldeplikt til Barneverntjenesten der det foreligger mistanke om omsorgssvikt overfor barn.